Projekty

LECH-POL INVEST COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pt.: Dotacje na kapitał obrotowy

LECH-POL INVEST COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Nr Umowy: POIR.03.04.00-02-0129/20-00

Cel projektu:  
Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Planowane efekty:

Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu 2020-07-01 i kończy się w dniu 2020-09-30.

Wartość projektu:
333 443,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
333 443,31 PLN

 

LECH-POL INVEST COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pt.: Polskie Mosty Technologiczne

LECH-POL INVEST COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pt.: Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu:

Wsparcie w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa charakteryzującego się szybką dynamiką wzrostu, mającego potencjał do internacjonalizacji i działającego w obszarze innowacji. Wsparcie nastąpi poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych oraz wypracowanie strategii ekspansji na rynek kanadyjski.

Realizacja projektu umożliwi:

  • otrzymanie eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym przedsiębiorstwo otrzyma wspólnie wypracowaną strategię ekspansji na rynek kanadyjski;
  • nabycie umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych;
  • zgromadzenie wiedzy nt. oczekiwań MŚP oraz budowania i udoskonalania modelu wdrażania programu ekspansji;
  • promocję na rynku branżowym Kanady.

Umowa o dofinansowanie nr UG-PMT/0167/1N/2018-CAN

Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 63 200. 00 PLN